Canolfan Soar

 

Nod Canolfan Soar yw hybu defnydd y Gymraeg ym Merthyr Tudful a chreu cyfleoedd newydd i drigolion yr ardal i gymdeithasu a chyfranogi er mwyn ehangu gorwelion a magu hyder.

Mae Canolfan Soar yn gartref i sefydliadau Cymraeg yr ardal ac yn lleoliad Theatr Soar, Siop y Ganolfan a Chaffi Cwtsh.

Cewch ymweld â’r Caffi am goffi neu crempog, prynu llyfr neu CD o Siop y Ganolfan, cyfranogi mewn gweithdy neu mynychu perfformiad yn Theatr Soar.

Mae 8 ystafell amlbwrpas ar gael i’w llogi yng Nghanolfan Soar a 4 ystafell amlbwrpas ar gael yn Theatr Soar  sy’n addas ar gyfer cynnal pob math o ddigwyddiadau yn cynnwys cynhadleddau, cyfarfodydd, sesiynnau grwp, gwersi addysgiadol, gweithdai, diwrnodau hyfforddiant, digwyddiadau cerddorol a pherfformiadau cymunedol a phroffesiynnol o bob math.

Ymwelwch â www.theatrsoar.co.uk / www.merthyrtudful.org

Ffôn 01685 722176 /e-bost: swyddfasoar@merthyrtudful.org

Facebook Theatr Soar

Twitter @theatrsoar

 

Canolfan Soar aims to promote the use of the Welsh language in Merthyr Tydfil and create new opportunities for people to socialise and participate to broaden horizons and increase confidence.

Canolfan Soar is home to Welsh language organisations in Merthyr and the location of Theatr Soar, Siop y Ganolfan and Caffi Cwtsh.

Visit the caffi for a coffee or pancake, buy a book or CD from Siop y Ganolfan, participate in a workshop or attend a performance at Theatr Soar.

There are 8 multi-purpose rooms available to rent in Canolfan Soar and 4 multi-purpose rooms available in Theatr Soar.  The venue is suitable for holding all kinds of events including conferences, meetings, group sessions, educational lessons, workshops, training days, musical events and community and professional theatre performances.

 

Visit www.theatrsoar.co.uk / www.merthyrtudful.org

Phone: 01685 722176 / e-mail: swyddfasoar@merthyrtudful.org

Facebook Theatr Soar

Twitter @theatrsoar